CATEGORY / street bench


DEW BENCH

이슬의 다양한 확장성과 모양을 모티브로 제작한 다인용 콘크리트 벤치 입니다.


Size

DEW 550 : 550 X 550 X 360 / 150kg

DEW 1050 : 1050 X 550 X 360 / 310kg

DEW 1550 : 1550 X 550 X 360 / 474kg

DEW 1230 : 1230 X 830 X 360 / 423kg

DEW 1630 : 1630 X 830 X 360 / 562kg

DEW 1243 : 1243 X 1150 X 360 / 562kg


Material: UHPC(초고성능 콘크리트)